Documentation

Wang, H.Y. (2003): Critique of Translation Theories in Chinese Tradition (in Chinese), Wuhan, Hubei Education Publishing House, 301 p.[Record]

  • Xu Jianzhong

…more information

  • Xu Jianzhong
    Shaanxi University of Science and Technology, Xianyang, Shaanxi, China