Translation as Politics: The Translation of Sadako Kurihara’s War PoemsTraduction et politique : la traduction des poèmes de guerre de Sadako Kurihara[Record]

  • Atsuko Hayakawa

…more information

  • Atsuko Hayakawa
    Tsuda College, 2-1-1 Tsuda-machi, Kodaira-city, Tokyo 187-8577 Japan
    bze10034@nifty.com

Appendices