Book ReviewsComptes rendus

Rüdiger Pfeiffer. Johann Friedrich Fasch (1688-1758): Leben und Werk. Heinrichshofen Bücher. Wilhelmshaven: Noetzel, 1994. 193 pp. ISBN 3- 7959-0613-X (hardcover)Raymond Dittrich. Die Messen Johann Friedrich Faschs (1688-1758). Frankfurt am Main: Lang, 1992. Europäische Hochschulschriften, series 36, vol. 84. 2 vols. 480, 232 pp. ISBN 3-631-45273-X (softcover). [Ph.D. diss., University of Hamburg, 1992.]

  • Barbara Reul

Veuillez télécharger l’article en PDF pour le lire.

Télécharger